Ücretler2019-03-25T22:41:18+03:00

Oda Gelirleri

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odasının gelir kalemleri başlıca “Giriş Aidatı” ve “Yıllık Aidat” olmak üzere iki kalemden oluşur. Bunların dışında Veteriner Hekimler Odalarının gelirleri şu kalemlerden oluşur.

 • Her türlü meslekî faaliyetler ile balo, toplu gezi, yemek ve benzeri sosyal faaliyetlerin masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir.
 • Meslekle ilgili her türlü yayın gelirleri.
 • Oda haysiyet divanları kararıyla hükmedilip tahsil edilen para cezaları.
 • Merkez Konseyi yardımları.
 • Basılı belgelerin satışından elde edilen net gelirler.
 • Belge tasdiki, belge düzenlenmesi karşılığı alınan ücretler.
 • Her türlü bağış ve yardımlar.
 • Stopaj, vergi ve benzeri kanunî giderler çıktıktan sonra kalan net kira gelirleri.
 • Oda iktisadî işletmesinin faaliyetlerinden sağlanacak kârlardır.

Üyelerin Yıllık Ödenti Yükümlülüğü

 • Yıllık ödenti, üyelerden, oda yönetim kurulunun vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır.
 • Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Her türlü ödenti ile öteki para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde bağlı bulundukları odaya ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır. Üyeliği ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukukî sorumluluk üyeyi bağlar. Oda bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapamaz.
 • Oda yönetim kurulları, odaları bölgesinde çalışan oda üyesi tüm veteriner hekimlerden yıllık aidatlarını aynı yıl içinde toplamak zorundadırlar. Oda yönetim kurulları üyelerinden aidat toplamak üzere ücretli eleman çalıştırabilirler. Bu durumda bu elemandan hesap, yönetim kurulu veznedarınca günlük olarak alınır. Üyelerin aidatlarını aynı yıl içinde ödeyip ödemedikleri, olanağı olan odalarca bilgisayar tarafından, olanağı olmayan odalarca ise, kartoteks sistemi ile izlenir.

Alt Sınır Ücret Tarifesi

Sayın Meslektaşlarımız;

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun kapsamına giren Veteriner Hekimlerin ülke sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra etmek, Veteriner Hekimlerin mesleki etik, deontoloji ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini, mensuplarının hak ve yararlarının korunması ilkesinden hareketle, birim sistemine göre belirlenen “2019 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifesi” belirlenmiştir.

İlgili kanun gereğince sevgili meslektaşlarımızın Alt Sınır Ücret Tarifesi yayınlandığı tarihten itibaren bu tarifeyi uygulaması zorunludur.

2019 yılı Alt Sınır Ücret Tarifesi Kars Ardahan Iğdır Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu tarafından 6343 sayılı kanunun 33. maddesinin (ç) fıkrası uyarınca Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından belirlenen Alt Sınır Ücret Tarifesi kriterlerine dikkat ederek, odamızın yönetim kurulu üyelerinin ve meslektaşlarımızın görüşü alınarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Teori ve pratik açısından güçlü mesleklerde tarifenin uygulanma şekli esas kriterdir. Bu ilkeler doğrultusunda 2019 Yılı Alt Sınır Ücret Tarifesinin sevgili meslektaşlarımız tarafından uygulanmasını ve başarılarınızın devamını dileriz.

İndirmek için fotoğrafa tıklayın.

İndirmek için fotoğrafa tıklayın.

Peter Budaj Womens Jersey