Yönetim Kurulu2018-11-12T23:28:41+03:00

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Ahmet Serhat USLU
Ahmet Serhat USLUVeteriner Hekim
Uslu Veteriner Hekim Muayenehanesi,
Merkez/KARS
Cumhur SALTAN
Cumhur SALTANVeteriner Hekim
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Merkez/Kars
Gencay Taşkın TAŞÇI
Gencay Taşkın TAŞÇIÖğretim Üyesi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı
Özkan SOYLU
Özkan SOYLUVeteriner Hekim
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Merkez/Kars

Yönetim Kurulu Görevleri

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen Yönetim Kurulu görevleri şu şekildedir;

 • Odanın iki yıllık faaliyetlerine ait rapor ile bilançosunu ve yeni döneme ait bütçe taslağını hazırlayıp denetleme kurulu raporları ile birlikte genel kurula sunar ve bu evrakın birer örneğini de bir ay içinde Merkez Konseyine gönderir.
 • Mesleğin icrasıyla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasını sağlamak.
 • İş veya hasta sahipleri ile oda üyesi arasında aracılık yapanları meslek ve sanatın icrasında gayrimeşru çıkar sağlamak gibi mevzuat ve meslek ahlakına yakışmayacak harekette bulunanları önlemek ve Kanunda ve bu Yönetmelikte yasaklanmış olan her türlü reklam ve propagandaya meydan vermemek.
 • Bölgelerin özelliklerine, hastalığın çeşitlerine ve meslekî faaliyetlerle ilgili asgari ücret tarifesi hazırlamak ve Merkez Konseyine onaylatmak.
 • Üyeler veya üyeler ile iş veya hayvan sahibi arasında çıkacak ihtilafları çözmeye çalışmak ve gerektiğinde hakem usulüne başvurmak, deontolojiye ve kamu çıkarlarına aykırı harekette bulunan üyelerini haysiyet divanına vermek.
 • Meslek mensuplarının meslekî gelişmeleri için kütüphane açmaya ve meslekî yayın yapmaya çalışmak.
 • Üyelere meslekî uzmanlıkları dâhilinde araştırma yapmayı teşvik edici mahiyette tavsiyelerde bulunmak.
 • Meslek haysiyetini ve meslektaşların haklarını ve çıkarlarını korumak konusunda hassasiyet göstermek.

 • Bölgelerinde bulunan veteriner hekimlerin odaya kayıtlarını sağlamak.
 • Muayenehane açan veteriner hekimler, odalarla olduğu gibi tarım il müdürlükleri ve vergi daireleriyle de işbirliği yaparlar. Bölgelerinde veteriner hekim odalarına kaydolmadan muayenehane açan veteriner hekimlere gerekli uyarı yapıldıktan sonra, Kanuna muhalefetten ötürü Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak.
 • Kanun gereği odalara kaydolması zorunlu olmayan kamuda çalışan veteriner hekimlerin de odalara üye olmasını sağlamak için gerekli tanıtma ve dayanışma işlerini yürütmek.
Peter Budaj Womens Jersey